ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Home

The research project Beyond Oikos: outdoor spaces, daily life and sociality in Neolithic Greece(BONDS) is hosted at the University of Crete in collaboration with the MacDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge. This is a three-year fundedresearch program project,fundedby the Hellenic Foundation for Research and Innovation (H.F.R.I.) under the ‘2ndCall – H.F.R.I. Research Projects for the support of ProstdoctoralPostdoctoralResearchers’ (Project Number: 00229).

The goal of BONDS is to explore aspects of daily domestic practices andand quotidian routinescrafts productiondomestic crafts and communalthat were performed outside the buildings at the open-air,outdoor,and publicspaces during the Neolithic period. The project will focus on northern Greece, including Thessaly and Greek Macedonia, where a dense concentration of Neolithic sites provides a rich data set for examination. Unpublished data from four case study sites are here selected: Kleitos 1, Makriyalos, Makri and Imvrou Pigadi.

Αρχική

Φορέας Υποδοχής του ερευνητικού προγράμματος Πέρα από τον Οίκο: εξωτερικοί χώροι, καθημερινότητα και κοινωνικότητα στη Νεολιθική Ελλάδα (BONDSείναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ το Ινστιτούτο MacDonaldγια την Αρχαιολογική Έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridgeσυνιστά Συνεργαζόμενο Φορέα. Πρόκειται για ερευνητικό πρόγραμμα τριετούς χρηματοδότησης από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Λ.Ι.Δ.Ε.Κ.) υπό τη ‘2ηΠροκήρυξη Ερευνητικών Έργων Ε.Λ.Ι.Δ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών’ (Κωδικός Έργου: 00229). 

Στόχος του BONDSείναι να διερευνήσει όψεις καθημερινών οικιακών πρακτικών και εργαστηριακών παραγωγών, που πραγματοποιούνταν έξω από τα σπίτια, σε ανοιχτούς, εξωτερικούς και δημόσιους χώρους κατά τη Νεολιθική περίοδο. Το ερευνητικό πρόγραμμα μελετά θέσεις της βόρειας Ελλάδας, όπως η Θεσσαλία και η Μακεδονία, όπου εντοπίζεται πυκνή συγκέντρωση Νεολιθικών θέσεων, παρέχοντας πλούσια δεδομένα για μελέτη. Για τις ανάγκες της έρευνας έχουν επιλεγεί τέσσερεις αδημοσίευτες θέσεις: Κλείτος 1, Μακρύγιαλος, Μάκρη και Ίμβρου Πηγάδι.