Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΕΡΕΥΝΑ

Στο πλαίσιο της Αιγιακής προϊστορίας, ο οίκος, το σπίτι και το νοικοκυριό, ως έννοια και ως αναλυτική μονάδα διατηρεί θέση κλειδί στη μελέτη του κοινωνικού χώρου και στην ανάπτυξη κοινωνικών πρακτικών, αλληλεπιδράσεων, και ανταλλαγών. Στον αντίποδα, οι εξωτερικοί χώροι παραμένουν σημαντικά υπο-μελετημένοι. Το ερευνητικό πρόγραμμα BONDS ενσωματώνει την ανάγκη επανεξέτασης παρελθόντων αφηγημάτων, η οποία προκύπτει από τον μεγάλο όγκο νέων δεδομένων που έχουν παραχθεί στη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών. Εξετάζει όψεις καθημερινών πρακτικών – οικιακών και εργαστηριακών – που εκτελούνταν στους εξωτερικούς χώρους Νεολιθικών θέσεων, όχι μόνο σε περιπτώσεις ειδικών δρώμενων ή κοινοτικών συναθροίσεων, αλλά κυρίως στις καθημερινές συνθήκες. Το BONDS προσεγγίζει τους εξωτερικούς χώρους ως πολυεπίπεδα περιβάλλοντα και διερευνά τη δυναμική τους συνεισφορά στη διαμόρφωση ποικίλων καθημερινών εργασιών, πρακτικών διαβίωσης, και κοινωνικοτήτων. Οι θερμικές πηλοκατασκευές, όπως οι εστίες, οι φούρνοι, οι λάκκοι καύσης, οι τροφοπαρασκευαστικές κατασκευές και οι κλίβανοι, θεωρούνται εδώ ως κεντρικά πεδία ελέγχου κατανομής των εργασιών που πραγματοποιούνταν στους εξωτερικούς χώρους, θεραπεύοντας ζητήματα συμβιωτικότητας, διάδρασης, και κοινωνικής αναπαραγωγής. Το ερευνητικό πρόγραμμα εστιάζει στην περιοχή της βόρειας Ελλάδας, συμπεριλαμβάνοντας τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, όπου μια πυκνή συγκέντρωση Νεολιθικών θέσεων παρέχει πλούσια αναλυτικά δεδομένα. Το BONDS δομείται πάνω στη μελέτη δημοσιευμένων και αδημοσίευτων αρχαιολογικών υλικών, αναπτύσσοντας μια ολιστική και διεπιστημονική μεθοδολογία, η οποία θα προσφέρει συμπεριληπτικές ερμηνείες, που εναλλάσσονται μεταξύ περιφερειακής και τοπικής κλίμακας.