ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το ερευνητικό πρόγραμμα δομείται με δημοσιευμένα και αδημοσίευτα δεδομένα, με σκοπό να αναπτύξει μια ολιστική διεπιστημονική και θεωρητικά ενημερωμένη μεθοδολογία που ενσωματώνει τη μακροσκοπική μελέτη των πηλοκατασκευών, τη γεωαρχαιολογία και τη μικρομορφολογία, την ανάλυση της κεραμικής, την ανάλυση οργανικών καταλοίπων και τα χωρικά εργαλεία. Οι θερμικές κατασκευές συνιστούν τον αναλυτικό ακρογωνιαίο λίθο του ερευνητικού προγράμματος BONDS, μέσω των οποίων θα διερευνηθούν διαστάσεις καθημερινής και κοινωνικής οργάνωσης. Η μορφολογική ανάλυση αδημοσίευτων κατασκευών διαμορφώνει την τυπολογία τους και αποκαλύπτει στοιχεία της λειτουργίας και της χρήσης τους. Επιλεγμένα δείγματα πηλοκατασκευών και επιχώσεων εξωτερικών χώρων προσεγγίζονται με γεωαρχαιολογικές μεθόδους και την εφαρμογή της μικρομορφολογίας. Επιπλέον, μακροσκοπική μελέτη της κεραμικής από τη θέση Ίμβρου Πηγάδι διερευνά την υπόθεση εργασίας ενός εργαστηρίου παραγωγής κεραμικής. Αναλύσεις οργανικών καταλοίπων εφαρμόζονται σε επιλεγμένους στόχους υψηλής ευκρίνειας συμπληρωματικά των μακροσκοπικών και γεωαρχαιολογικών συμπερασμάτων. Τέλος, χωρικές αναλύσεις εφαρμόζονται με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Αναφοράς (GIS) με σκοπό τη διαμόρφωση μιας συνολικής προσέγγισης των καθημερινών πρακτικών που πραγματοποιούνταν στον εξωτερικό χώρο.


Μικρομορφολογία Αρχαιολογικών Αποθέσεων
Fourier Transformed Infrared Spectroscopy (FTIR)

Αναλύσεις Οργανικών Υπολειμμάτων
Κεραμική