ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Εβίτα Καλογηροπούλου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Δημήτρης Ρούσσος
Jamie Donati
Μαρία Ρούμπου
Νίκη Σαριδάκη

ADVISORY BOARDS

Alasdair Whittle
Charly French
Νένα Γαλανίδου