PRINCIPAL INVESTIGATOR

Evita Kalogiropoulou

TEAM MEMEBERS

Dimitris Roussos
Jamie Donati
Maria Roumpou
Niki Saridaki

ADVISORY BOARDS

Alasdair Whittle
Charly French
Nena Galanidou