Skip to content

PRINCIPAL INVESTIGATOR

Evita Kalogiropoulou

TEAM MEMEBERS

Dimitris Roussos
Jamie Donati
Maria Roumpou
Niki Saridaki

ADVISORY BOARD

Alasdair Whittle
Charly French
Nena Galanidou